Svatý Isidor - patron internetu a uživatelů počítačů

Svatý Isidor - patron internetu a uživatelů počítačů
Isidor prožil svůj život na Pyrenejském poloostrově, ovládaném germánskými Vizigóty Patřil mezi několik málo osobností, které se snažily o záchranu doznívající latinské kultury a vzdělanosti. Narodil se v zámož- né a vzdělané rodině, oba bratři i sestra byli v církevní službě.

Po smrti rodičů se o něj staral starší bratr Leander, sevillský biskup. Isidor studoval v místní katedrální škole, naučil se řecky i hebrejsky a po bratrově smrti roku 600 nebo 601 nastoupil po něm jako biskup.

Leanderův zápas s králem Liuvigildem musel v té době nabýt náboženské podoby: Gótové byli většinou ariáni, ale zdánlivě pouze dogmatický spor o Trojici měl své mocenské důsledky. Z Ariova učení, že Bůh Syn je podřízen Otci a Duch Svatý Synovi totiž ariáni odvozovali i podřízení církve („Syn“) a vzdělanosti („Duch Svatý“) Otci čili panovníkovi. Proto bylo gótské ariánství zároveň i politickou teorií jejich vlády: panovník chápal biskupa jako svého dvořana, jemuž mimo jiné svěřoval i o- blast vzdělávání.

Roku 587 se Liuvigildův nástupce Rekkared ariánství odřekl a přijal katolickou víru. Na upevnění víry a k odstranění sporů Isidor svolal roku 619 synodu do Sevilly, jíž se účastnili i biskupové z Galie, a roku 633 koncil v Toledu, který pod jeho předsednictvím vyhlásil nezávislost církve (proti ariánům), zároveň ji však zavázal být loajální k panovníkovi. Dekret koncilu uložil biskupům povinnost zakládat školy a starat se o vzdělání kněží a doporučil i výuku řečtiny a hebrejštiny, práv a mediciny.

Po dvou staletích gótského panství byly staré kulturní a vzdělávací instituce zničeny a Isidor se věnoval jejich obnově, podporoval kláštery a pokusil se zachránit a u- spořádat i souhrn klasického vědění ve svých spisech. Všem biskupům nařídil zřizovat školy a ve svých knihách jim poskytl i základní učebnice. První tři knihy jeho Etymologiae shrnují látku sedmi svobodných umění, jak se potom učila po celý středověk jako základ vzdělanosti.

Jeho spisy jsou tedy spíše syntézy a sloužily po staletí jako učebnice.

Zdroj: Wikipedie »
(redakčně upraveno)